Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van Unicorn Graphics
Adres: Letterbeekstraat 18, 1755 Gooik
Telefoon: 32 (0)486-63 32 50
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Algemeen

1.1. Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en leveringen m.b.t. de levering van goederen en/of diensten door Unicorn Graphics aan haar klant (hierna de “Klant”), niettegenstaande andersluidende bepalingen uitgaande van de Klant.

1.2. Door het plaatsen van een bestelling, of bij gebrek daaraan, door de ondertekening of de uitvoering van de overeenkomst door Unicorn Graphics of de Klant aanvaardt de Klant deze verkoopvoorwaarden.

1.3. Afwijkingen van deze verkoopvoorwaarden zijn alleen dan tegenstelbaar aan Unicorn Graphics indien Unicorn Graphics deze uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard heeft. In dat geval blijven de andere bepalingen van deze verkoopvoorwaarden onverkort van toepassing. Aan overeengekomen afwijkingen kan de Klant geen rechten ontlenen voor toekomstige transacties.

1.4. Gezien het courante gebruik van fax, e-mail en Internet erkent de klant uitdrukkelijk dat een bestelbon of contract dat door hem via het web, e-mail of per fax werd
verstuurd, dezelfde echtheidswaarde heeft als het originele document. Een begin van uitvoering geldt tevensals bevestiging, tenzij die onder voorbehoud gebeurt.

2. Offertes en bestellingen

2.1. Elke offerte van Unicorn Graphics is vrijblijvend en heeft, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen na de datum van de offerte. Unicorn Graphics zal slechts gebonden zijn door een bestelling van de Klant indien Unicorn Graphics uitdrukkelijk en schriftelijk bevestigd heeft deze te aanvaarden.

2.2. Alle in een offerte of bestelling vermelde termijnen zijn louter indicatief. Unicorn Graphics kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de overschrijding ervan en deze is ook geen geldige grond tot verbreking, ontbinding of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door de Klant. Unicorn Graphics zal de Klant naar best vermogen op de hoogte brengen van de (vermoedelijke) overschrijding van een termijn.

3. Levering

3.1. De Klant aanvaardt gedeeltelijke leveringen.

3.2. Het risico met betrekking tot goederen gaat over op de Klant op het ogenblik van de levering ervan. De eigendomsoverdracht gebeurt pas bij de algehele betaling van de prijs en eventuele interesten en schadevergoedingen ingevolge een laattijdige betaling.

3.3. De ondertekening door de Klant van de leveringsbon houdt de oplevering en aanvaarding in van het geleverde goed of de geleverde dienst.

4. Prijzen, facturen en betalingen

4.1. Alle prijzen en andere bedragen zijn in euro en exclusief BTW en andere belastingen en heffingen. Indien deze belastingen en heffingen na de sluiting van de overeenkomst verhogen, is Unicorn Graphics gerechtigd deze door te rekenen aan de Klant. Meer- en bijwerken zullen worden aangerekend aan de in de op dat ogenblik door Unicorn Graphics gehanteerde tarieven.

4.2. Al onze facturen zijn contant betaalbaar op het adres van onze maatschappelijke zetel. Aangestelden zijn niet bevoegd om betalingen te ontvangen. Bij niet-betaling op
de vervaldag is de klant van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling een interest verschuldigd van 10% op jaarbasis. Bovendien is de klant bij niet-betaling binnen de maand na de vervaldag een schadevergoeding verschuldigd van 10% op de totale prijs, dit alles weerom van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling verschuldigd is. In geval van gedeeltelijke betaling blijft de integrale schadevergoeding verschuldigd. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten van facturen zijn voor rekening van de Klant, met een minimum verschuldigde vergoeding van 10% van het totaalbedrag van elke factuur.

4.3. De Klant is niet gerechtigd tot schuldvergelijking ten aanzien van Unicorn Graphics.

4.4. De Klant kan een betaling slechts opschorten indien hij aantoont dat Unicorn Graphics een contractuele verplichting niet nagekomen is en hij Unicorn Graphics
daarvan voorafgaandelijk bij aangetekende brief op de hoogte heeft gebracht. In elk geval kan het bedrag van de opgeschorte betaling enkel betrekking hebben op dat deel van het goed of de dienst dat betrekking heeft op de beweerde niet-nakoming van de contractuele verplichting. Een opschorting van betaling door de Klant
is enkel mogelijk indien (het deel) van het goed of dienst afzonderlijk identificeerbaar is op een factuur.

4.5. De Klant verbindt er zich toe om in geval van laattijdige betaling van facturen, Unicorn Graphics, zonder voorafgaande ingebrekestelling, de geleverde goederen onmiddellijk opnieuw in bezit te laten nemen, Unicorn Graphics daarvoor toegang te verschaffen tot zijn lokalen en alle vervoerskosten te dragen.

5. Overmacht

5.1. Unicorn Graphics is niet gehouden tot de nakoming van contractuele verplichtingen waarvan de uitvoering onmogelijk geworden is. In elk geval kan Unicorn Graphics niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet-nakomen van haar contractuele verplichtingen of daaruit voortvloeiende schade van de Klant als gevolg van stakingen, gehele of gedeeltelijke stagnatie van het vervoer, elektriciteits- en telecommunicatiestoornissen, bedrijfsstoornissen, wanprestaties en/of overmacht van haar leveranciers, vergunningsvereisten en andere juridische en administratiefrechtelijke vereisten, die allen als overmacht gelden.

5.2. Indien de overmachtsituatie langer duurt of dreigt te duren dan 10 werkdagen, dan heeft Unicorn Graphics van rechtswege het recht om de overeenkomst onmiddellijk bij aangetekende brief te ontbinden, zonder een voorafgaand beroep op een rechter en zonder enige schadeloosstelling. In zo’n geval zal Unicorn Graphics recht hebben op de betaling door de Klant van alle reeds geleverde goederen of diensten en van de kosten die reeds gemaakt werden met het oog op de toekomstige uitvoering van de overeenkomst.

5.3. De niet-nakoming door Unicorn Graphics van haar contractuele verplichtingen als gevolg van zulke overmachtsituaties is geen grond tot verbreking, ontbinding of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door de Klant.

6. Vertrouwelijke informatie

6.1. De partijen zullen elke informatie waarvan redelijkerwijze aangenomen kan worden dat zij vertrouwelijk is, strikt vertrouwelijk behandelen en deze niet bekendmaken aan derden zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de andere partij.

6.2. Unicorn Graphics heeft het recht om de inhoud van de contractuele bepalingen tussen Unicorn Graphics en de Leverancier ter beschikking te stellen aan haar klanten, consultants en onderaannemers.

6.3. Unicorn Graphics zal het recht hebben om het bestaan van de overeenkomst met de Klant bekend te maken voor publiciteits- en andere commerciële doeleinden.

7. Intellectuele en eigendomsrechten

7.1. Elk intellectueel, industrieel of ander eigendomsrecht op werken die gecreëerd zijn door Unicorn Graphics, haar werknemers, consultants of onderaannemers in het
kader van de uitvoering van de overeenkomst (inclusief software, materiaal, technologie, vaardigheden, knowhow en informatie over het gebruik ervan), blijft de exclusieve eigendom van of in licentie gegeven aan Unicorn Graphics en/of haar licentiegevers, al naargelang het geval.
De levering van goederen en/of diensten door Unicorn Graphics aan de Klant houdt geen enkele overdracht in van enig zulk recht. De vergoedingen betaald door de
Klant houden geen betaling in voor de overdracht van enig zulk recht.

7.2. Indien de partijen toch uitdrukkelijk en schriftelijk de overdracht van zulk recht overeengekomen zijn, dan blijft Unicorn Graphics titularis van dat recht tot op het
ogenblik van de betaling door de Klant van de volledige prijs en alle bijkomende kosten (interesten en schadevergoeding wegens laattijdige betaling van facturen inbegrepen).

8. Waarborgen

8.1. Alle contractuele verplichtingen van Unicorn Graphics zijn inspanningsverbintenissen. Unicorn Graphics geeft geen enkele uitdrukkelijke of impliciete
waarborg in verband met de goederen of diensten, hierbij inbegrepen enige waarborg voor de geschiktheid voor een bepaald doel of verhandelbaarheid.

8.2. De Klant zal steeds de nodige maatregelen treffen om de integriteit, de veiligheid en het onderhoud van de software, de hardware en alle andere materialen te
vrijwaren.

8.3. In geval van een vermeende slechte werking van de goederen of diensten zal de Klant actief meewerken aan alle onderzoeken die als doel hebben de oorzaak ervan
te achterhalen en alle maatregelen treffen om bewijzen veilig te stellen die relevant kunnen zijn.

8.4. Alle goederen of diensten die aan de Klant geleverd worden door een onderaannemer van Unicorn Graphics of die aan Unicorn Graphics door een derde
geleverd worden en die Unicorn Graphics op haar beurt aan de Klant levert, zijn enkel onderworpen aan de waarborg- en aansprakelijkheidsvoorwaarden die gelden
tussen deze onderaannemer of derde en Unicorn Graphics.

8.5. Unicorn Graphics is enkel aansprakelijk voor een gebrek in het geleverde goed of de geleverde dienst dat bestaat op het ogenblik van de levering en dat zich
manifesteert binnen een termijn van 2 maanden te rekenen vanaf de levering. In geval van een gebrek heeft de Klant geen recht op een schadevergoeding. Indien het gebrek een goed betreft, heeft de Klant enkel recht op het kosteloze herstel van het goed of de dienst of de kosteloze vervanging van het goed of de dienst, naar keuze van Unicorn Graphics. Indien de kosteloze vervanging of verbetering onmogelijk of buiten verhouding is, heeft de Klant enkel het recht om een passende prijsvermindering te eisen.

8.6. Om omtrent een gebrek of tekortkoming van Unicorn Graphics enig recht te kunnen laten gelden, moet de Klant Unicorn Graphics bij aangetekende brief op de
hoogte brengen binnen een termijn van 5 werkdagen na de dag waarop de Klant het gebrek, de tekortkoming of het schadeverwekkend feit heeft vastgesteld. De rechtsvordering van de Klant verjaart na verloop van 1 maand vanaf de dag waarop hij het gebrek, de tekortkoming of het schadeverwekkend feit heeft vastgesteld.

9. Aansprakelijkheid

9.1. Unicorn Graphics is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade en indirecte schade of verlies, daarbij inbegrepen verlies van gegevens, recuperatie van
gegevens, winst, inkomsten, omzet of andere financiële of commerciële verliezen, ongeacht of deze voorvloeit uit de niet-naleving van een contractuele of
buitencontractuele verplichting.

9.2. In elk geval is de contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Unicorn Graphics ten aanzien van de Klant beperkt tot 1000 euro per voorval, met dien
verstande dat de totale aansprakelijkheid van Unicorn Graphics voortvloeiend uit de overeenkomst beperkt is tot 50% van de totale waarde van de overeenkomst.

10. Duur en ontbinding

10.1. De duur van de overeenkomst is onbepaald (in beginsel tot het einde van het project), tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk een bepaalde tijd is overeengekomen.

10.2. In elk geval heeft Unicorn Graphics steeds het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder enige schadevergoeding, zonder verdere kennisgeving of ingebrekestelling en zonder een voorafgaand beroep op een rechter indien : (a) de Klant tekortkomt aan een contractuele verplichting en hij deze niet afdoende
rechtzet binnen een termijn van 10 werkdagen na de kennisgeving door Unicorn Graphics van de tekortkoming, (b) de Klant zijn faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard of vereffend of onvermogend wordt, of (c) de juridische controle over de Klant wijzigt.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechtsmacht

11.1. Deze algemene verkoopvoorwaarden en eender welke andere contractuele bepalingen tussen Unicorn Graphics en de Klant worden beheerst door het Belgisch
recht.

11.2. Elk geschil zal beslecht worden door de rechtbanken van Vlaams-Brabant.

Voorwaarden gebruik website

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Unicorn Graphics of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Unicorn Graphics levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Unicorn Graphics de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Unicorn Graphics kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Unicorn Graphics geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Unicorn Graphics kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Unicorn Graphics verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. Elk geschil zal beslecht worden door de rechtbanken van Vlaams-Brabant.

Privacybeleid

Unicorn Graphics hecht belang aan uw privacy. Bekijk hier ons privacybeleid.

Download het inspiratieboek

Een greep uit ons portfolio, gebundeld in een handige pdf.

  1. Velden met een * zijn verplicht.
  2. Geef uw emailadres in*
    Gelieve uw naam in te vullen
  3. Ongeldige invoer

Navigatie

Contact Info